VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB SÚVISIACICH S INTERNETOM

1. Poskytovateľ
1.1 -
Portál HostShop-SK
Gilbert Michňák-GILBI s.r.o.
Malý Šariš 472,Prešov , 080 01
IČO: 46643036
DIČ: 2023492614
e-mail: gilbi@gilbi.sk 
           helpdesk@hostshop.sk
Web:    www.hostshop.sk

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2. Zákazník
2.1 - Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva webhostingové, doménové,
prípadne serverové služby Poskytovateľa. (ďalej len „Zákazník“)

3. Rozsah poskytovania služieb
3.1 - Zákazník si objednáva služby podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa, ktorá je zverejnená
na internetových stránkach www.hostshop.sk
3.2 - V prípade ak si Zákazník objedná u Poskytovateľa internetovú doménu, Poskytovateľ
zabezpečí pre Zákazníka registráciu domény druhej úrovne prostredníctvom príslušného
centrálneho registrátora, prípadne domény tretej úrovne, s názvom podľa objednávky, ktorý je
v súlade s príslušnými pravidlami pre registráciu domén. Po obdržaní platby za registráciu
domény podľa platného cenníka bez odkladu uskutoční úhradu registračného poplatku
registrátorovi.
3.3 - V prípade že je www stránka tvorená v AKCII STRÁNKA ZDARMA , ktorá je podmienená
aktiváciou webhostingu u nás - táto stránka je majetkom našej firmy.
Zákazník ju používa počas spolupráce , teda počas platenia webhostingu u nás. Túto stránku si môže
pri prípadnom ukončení prenájmu webhostingového priestoru u nás zákazník
odkúpiť za 200 Eur.Pri verzii s E-shopom za 299,-Eur.... ceny su konečné , nie sme platcami DPH.
V prípade že s nami spolupracujete ( teda platíte hosting pri akcii STRÁNKA ZDARMA ) viac ako
6 rokov , na odkúpenie vašich stránok máte 50 % zľavu,viac ako10 rokov dostanete 70 % zľavu.
Akcia  STRÁNKA ZDARMA je vytvorenie  Jednoduchej webstránky ( Hlavná + 5 až 10 podstránok )
s redakčným systémom pre vlastnú editáciu stránok.
Rozsiahlejšiu stránku je možné vytvoriť za doplatok po dohode.

3.4 - Všetky podklady ( texty,obrázky,popisy a pod ... ) dodáva zákazník - teda ručí za ich pôvod.
Naša firma neručí za pôvod dodaných podkladov a teda nezisťuje autorské práva k týmto podkladom.

Podklady musia byť: Obrázky vo formáte JPG,GIF min.rozlíšenie 150 DPI , Popisy v TXT,Word a pod...
Obrázky prilepené do Wordu,Excelu sú pre nás nepoužiteľné.

V prípade dodania nekvalitných podkladov ( obrázky vo worde,excely,nedostačujúce rozlíšenie a pod ... )
od zákazníka bude webstránka vytvorená aj s týchto podkladov , ale v horšej kvalite.
V tomto prípade zákazník nemá nárok na reklamáciu.

3.5 - Peniaze za prevádzku ( registráciu ) domény sa nemôžu stornovať , pretože boli odvedené centrálnemu
registrátorovi domén a registrácia domény je NEVRATNÝ PROCES na násled. 12 mesiacov
Peniaze za Webhosting sa stornovať môžu ( v prípade nesplnenia si povinnosti Poskytovateľa )
Peniaze za Webhosting sa nestornujú keď zákazník poruší podmienky v článku 3.4 týchto
Obchodných podmienok , alebo ak zákazník odmietne zaplatiť za služby ( napr. aktualizácie webstránok
za vopred dohodnutý poplatok a pod... )
Peniaze za Vytvorenie webstránky ( v prípade platenej tvorby ) sa nestornujú keď zákazník
poruší podmienky v článku 3.4 týchto Obchodných podmienok.


4. Práva a povinnosti Poskytovateľa
4.1 - Poskytovateľ zaistí nepretržitú prevádzku hostingových, resp. serverových služieb
klienta, t.j. umožní prístup účastníkom siete internet k dátam / www stránkam Zákazníka, jeho
e-mailovým účtom a databázam, resp. iným objednaným službám.
4.2 - Poskytovateľ umožní Zákazníkovi prístup k svojim dátam (zmeny a aktualizácie www
stránok a i.). Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby na základe objednávky zákazníka
s parametrami služby, ktoré boli zadané v objednávke.
4.3 – Poskytovateľ zabezpečí potrebný technický dohľad a prípadný servis serverov a iných
technologických zariadení potrebných pre poskytovanie služieb.
4.4 – Poskytovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť nevyhnutnú, plánovanú údržbu technológií
(hardvéru a softvéru) čo môže mať za následok dočasné obmedzenie poskytovania
niektorých služieb, avšak najviac v rozsahu 48 hodin mesačne.
4.5 - Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo ušlý zisk Zákazníka v
súvislosti s využívaním služieb Poskytovateľa.
4.6 - Poskytovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať hosting zákazníka, ak zákazník odmietne zaplatiť za služby
( napr. aktualizácie webstránok za vopred dohodnutý poplatok a pod... ) až do zaplatenia tejto služby , prípadne 
tento hosting úplne zrušiť ( v prípade neetického správania zákazníka ).V tomto prípade zákazník nemá nárok na
vrátenie peňazí za objednaný hosting a doménu.
Zároveň si poskytovateľ vyhradzuje právo uverejniť na tomto hostingu správu o nezaplatení
Webových služieb
až do uhradenia dĺžnej sumy.
Po uhradení dĺžnej sumy sa takýto hosting znova aktivuje max.do 2 pracovných dní.

5. Práva a povinnosti Zákazníka
5.1 - Zákazník sa zaväzuje platiť poplatky za poskytované služby v lehote splatnosti, ktorá je
uvedená na faktúre.
5.2 – Zákazník sa zaväzuje udržiavať aktuálne svoje fakturačné a kontaktné údaje a to hlavne
fakturačnú a kontaktnú e-mailovú adresu.
5.3 - Zákazník zodpovedá za technickú správnosť svojich www stránok.
5.4 – Zákazník je oprávnený zverejňovať na svojich www stránkach len taký obsah, ktorý
nijakým spôsobom neporušuje zákony Slovenskej republiky, prípadne zákony Európskej únie
predovšetkým autorké práva a i. V prípade zverejnenia obsahu, ktorý je v rozpore so
zákonmi, Poskytovateľ bude iniciovať ukončenie prevádzky takých www stránok. V prípade
vykonánavia trestnej činnosti súvisiacej s obsahom www stránky je poskytovateľ povinný
vydať obsah www stránok štátnym orgánom.
5.5 - Klient, ktorý chce v rámci svojho hostingového balíka prevádzkovať služby, ktoré svojím
charakterom nadmerne prevyšujú limity pre prenesené dáta (napr.stránky s erotickým
obsahom, Warez, Diskusne fóra , televízne portály a iné stránky na ktorých je predpoklad
vysokého zaťaženia servera a zaplnenia HDD ), je povinný túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi ešte pred zriadením danej
služby - aj v prípade NEOBMEDZENÉHO HOSTINGU - takýto webhosting sa účtuje DOHODOU NA CENE HOSTINGU.
5.6 - Zákazník sa zaväzuje, že bude dodržiavať platobné podmienky uvedené pri objednávke.
5.7 - V prípade že si zákazník svojvolne zvýši quoty , alebo začne používať nepovolené funkcie hostingu ktorý má predplatený,
poskytovatel ma právo doúčtovať rozdiel medzi zaplateným/objednaným balíkom a balíkom ktorý je najbližšie funkciami ktoré si zákazník svojvolne aktivoval, alebo zmenil.
Doúčtovanie sa vykonáva za min. 2 obdobia spätne , zaplateného/objednaného balíčka , nakoľko nie je možne zistiť dátum nepovolenej zmeny funkcii.

5.8 - Zákazník má povinnosť kontrolovať stav svojej www stránky za účelom zisťovania funkčnosti tejto stránky.

Taktiež má povinnosť kontrolovať stav svojho počítača z ktorého aktualizuje svoju www stránku (... iný projekt ) a to hlavne v otázke zavírenia počítača .. napr. Trójskymi koňmi
ktoré zbierajú prístupové údaje na FTP servery a po prihlásení sa na tento FTP server znefunkční časť , alebo komplet www stránku ( ...iný projekt ) .
Toto naša firma neovplivní a preto za zavírenie www stránky zákazníka nenesieme žiadnu zodpovednosť...
a to aj v prípade že sme napadnutú webstránku vyhotovili v našej firme za poplatok, nakolko je to problém
 hackingu , teda problém vyššej moci ... a na takéto zavírenie reklamáciu neuznávame ... Čitaj ... bod 5.3 ...

6. Platobné podmienky
6.1 – Zákazník sa zaväzuje uhradiť všetky objednané služby, resp. všetky služby, o ktorých
využívanie má záujem i v nasledujúcich obdobiach.
6.2 - Fakturácia služieb je vykonávaná formou faktúr, ktorých splatnosť je 7 - 14 
kalendárnych dní.
6.3 - Faktúry budú vystavované najviac 28 dní a najmenej 14 dní pred uplynutím
predplatného fakturačného obdobia.
6.4 - Poskytovateľ sa zaväzuje následne po zaúčtovaní platby vystaviť Zákazníkovi faktúru –
daňový doklad. ( neplati ked je vystavená original faktúra )
6.5 – Zákazník súhlasí so zasielaním zálohovej faktúry ( alebo faktur.údajov pre platbu ) ako aj faktúry – daňového dokladu 
aj elektronickou formou. Zálohové faktúry ako aj faktúry – daňový doklad sú zasielané
na fakturačnú e-mailovú adresu Zákazníka,poprípade poštou. Daňový doklad v elektronickej forme je podľa §32 Zákona
o účtovníctve č. 431/2002 z.Z. právoplatným daňovým dokladom.
6.6 – Poskytovateľ akceptuje platby prevodným príkazom, prípadne vkladom na účet na
základe vystavenej zálohovej faktúry,alebo po prijatí platobných údajov mailom.
6.7 - Registračné poplatky za doménu sú odvedené centrálnemu registrátorovi.
6.8 - O zmenách v Cenníku je Poskytovateľ povinný informovať Zákazníka minimálne 30 dní
pred nadobudnutím ich platnosti.
6.9 - V prípade že poskytovateľ prevádza akékolvek zmeny v softvéri , alebo hardvéri za účelom zkvalitnenia služieb a obnovy
súčasti a v tejto dobe nie je možné fakturovať objednané služby a zákazník počas tejto doby neprejavil záujem o ukončenie
konkrétnej služby/hostingu , v tom prípade zákazník súhlasí z dodatočným vyúčtovaním objednaných služieb.
Dodatočné vyúčtovanie sa môže prevádzať max. na 2 ročné obdobia spätne.
Pokiaľ tieto zmeny v skvalitnení služieb neobmedzia hostingové služby, poskytovateľ nie je povinny tieto úkony
oznamovať svojim zákazníkom.

7. Dostupnosť služieb, zmluvné pokuty a penále
7.1 - Dostupnosť serverov a poskytovaných služieb je garantovaná na úrovni 99%.
Dostupnosťou sa rozumie dostupnosť www stránky pre bežného človeka t.j. je viditelná na internete.
Znemožnenie administrácie www stranok sa do dostupnosti nezapočítava , nakolko tomu može podliehať
veľa faktorov a to aj viny zo strany nášho klienta.
V prípade nižšej dostupnosti si môže Zákazník nárokovať u Poskytovateľa zľavu podľa nasledovnej
schémy:
dostupnosť nižšia ako 99,0% - klient má nárok na zľavu vo výške 10% z mesačného paušálu.
dostupnosť nižšia ako 97,0% - klient má nárok na zľavu vo výške 20% z mesačného paušálu.
dostupnosť nižšia ako 95,0% - klient má nárok na zľavu vo výške 40% z mesačného paušálu.
dostupnosť nižšia ako 93,0% - klient má nárok na zľavu vo výške 70% z mesačného paušálu.
dostupnosť nižšia ako 91,0% - klient má nárok na zľavu vo výške 100% z mesačného
paušálu.
 
7.2 – Nedostupnosť služieb zapríčinená nedostupnosťou domény v prípade neuhradenia
poplatku za jej prevádzku v riadnom termíne nie je dôvodom na nárokovanie si akejkoľvek
zľavy.
7.3 – V prípade, ak Zákazník bude v omeškaní s platbou viac ako 21 dní po splatnosti
zálohovej faktúry, Poskytovateľ si vyhradzuje právo umiestniť na hlavnú stránku Zákazníka
upozornenie o neuhradení poplatkov za poskytované služby. Zároveň má Poskytovateľ právo
službu odpojiť.
Následne ma poskytovateľ právo účtovať úroky z omeškania a to 0,5 % za každý deň omeškania
a to od prvého dňa po splatnosti faktúry.
7.4 – Opätovné spustenie služieb po odpojení z dôvodu neuhradenia zálohovej faktúry je
spoplatňované sumou 24,- € ... koncova cena a je možné až po úplnom uhradení všetkých
nedoplatkov ako aj uhradení poplatku za znovupripojenie a zaplatení služieb na nasledujúce
obdobie.
7.5 - V prípade záujmu o odstúpenie od zmluvy, alebo záujmu o ukončenie využívania našich služieb
zo strany zákazníka , zákazník je povinný nám túto skutočnosť oznámiť písomne na našu adresu, alebo
elektronicky na našu mailovú adresu a to minimálne 2 mesiace pred uplynutím platnosti predplatených služieb zákazníka.

8. Reklamácie
8.1 - Reklamácie sa vybavujú elektronickou formou prostredníctvom e-mailovej adresy
gilbi@gilbi.sk, prípadne poštou na adresu sídla Poskytovateľa.
8.2 - Objednanú doménu nie je možné stornovať , ak je už zaregistrovaná a zaplatená
u centrálneho registrátora.Z uvedeného dôvodu sa nedajú finančné prostriedky použité
na registráciu domény stornovať.

9. Ochrana osobných údajov
9.1 - Poskytovateľ sa zaväzuje, že informácie poskytnuté Zákazníkom prostredníctvom
objednávkového formulára, slúžia výhradne pre potreby poskytnutia konkrétnej služby a
nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané bez súhlasu
Zákazníka.

10. Záverečné ustanovenia
10.1 – Poskytovateľ si vyzhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Všeobecné obchodné
podmienky a Cenník služieb. O zmenách poskytovateľ nie je povinný informovať Zákazníka.
10.2 – Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.

Vysvetlenie pojmov - slov:
Všetko čo je uložene na FTP servery sa rozumie ako : www stránka , alebo - iný projekt , alebo iný www projekt.


V Prešove 1.1.2013
Gilbert Michňák - konateľ
Hostshop-SK

Staňte sa naším fanúšikom a vyhrajte zaujímavé ceny !

  

WhoIsHostingThis.com Logo